Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony bursa.nowotarski.edu.pl

Bursa Młodzieżowa w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bursa.nowotarski.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
ul. Jana Pawła II 85
34-400 Nowy Targ
18-266-24-08
e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Strona bursa.nowotarski.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Imię i nazwisko: Mirosław Kowalski
e-mail: kowalskimirek@zpswo.nowotarski.edu.pl
Telefon: 182662408

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych prowadzą trzy wejścia:
– główne wejście, dojazd samochodem, wejście do szkoły, administracji,
– wejście boczne do przedszkola,
– wejście boczne do Bursy Młodzieżowej.

Budynek składa się z sześciu segmentów: jeden segment jest 3piętrowy wraz z przyziemiem (4 kondygnacje), jeden segment 2piętrowy wraz z przyziemiem (3 kondygnacje) i pozostałe 4 segmenty są jednopiętrowe z przyziemiem (2kondygnacje).

Dwa wejścia do budynku są dostosowane dla niepełnosprawnych: przy schodach do głównego wejścia zamontowana jest pochylnia, boczne wejście do przedszkola jest na poziomie parteru. Wewnątrz budynku znajdują się szerokie korytarze, klatki schodowe z poręczami, winda, ubikacje dla niepełnosprawnych na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem jednak brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów, brak wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
– na adres e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl – faksem na nr : 18 266 24 08
– drogą pocztową na adres :
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych
ul. Jana Pawła II 85
34-400 Nowy Targ