Samorząd wychowanków

Przedstawiciele Samorządu Wychowanków
w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodniczący Rafał Gałka
Zastępca przewodniczącego: Kacper Nagel
Sekretarz: Martyna Kukuczka

 

 

 

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW
W BURSIE MŁODZIEŻOWEJ W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH

W NOWYM TARGU

Podstawa prawna:
art. 55 ust 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.);
Statut Bursy Młodzieżowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

ROZDZIAŁ I

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

 1. W Bursie Młodzieżowej   działa samorząd wychowanków.
 2. Każdy członek samorządu ma prawo do:
 3. Wybierania i bycia wybieranym,
 4. Zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących życia w bursie.
 5. Samorząd wychowanków jest reprezentantem ogółu wychowanków bursy.
 6. Celem działania samorządu jest:
  1. uczenie się demokratycznych form współżycia
  2. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
  3. uczenie się odpowiedzialności i tolerancji,
  4. reprezentowanie wychowanków i ich potrzeb w Bursie i środowisku.

ROZDZIAŁ II

TRYB WYBORU SAMORZĄDU BURSY I OPIEKUNA SAMORZĄDU

 1. Wybory odbywają się na przełomie września i października każdego roku szkolnego.
 2. Samorząd Bursy i opiekun samorządu wybierani są na okres jednego roku.
 3. W skład samorządu wchodzi jeden przedstawiciel każdej grupy wychowawczej.
 4. Przedstawiciele poszczególnych grup wychowawczych są wybierani większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby wychowanków.
 5. Przedstawiciel grupy musi wyrazić zgodę na reprezentowanie grupy w samorządzie
 6. Osoba wybrana do samorządu winna wyróżniać się aktywnością społeczną i wysoką kulturą osobistą a swoją postawą świadczyć o przestrzeganiu obowiązujących ją zasad w bursie oraz przyjętych i akceptowanych norm i wartości społecznych.
 7. Wychowawców – kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna samorządu wybierają przedstawiciele wychowanków.
 8. Wychowawca musi wyrazić zgodę na pełnienie roli opiekuna samorządu

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW
TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

 1. Samorząd wychowanków na pierwszym posiedzeniu w sposób jawny wybiera ze swojego grona:
  1. przewodniczącego,
  2. zastępcę przewodniczącego,
  3. sekretarza.
 2. Przewodniczący samorządu wychowanków:
  1. reprezentuje wychowanków wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej,
  2. kieruje pracą samorządu,
  3. przydziela zadania poszczególnym członkom.
 3. Zastępca przewodniczącego:
  1. wspiera przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków,
  2. przejmuje obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności.
 4. Sekretarz samorządu wychowanków:
  1. protokołuje zebrania,
  2. prowadzi dokumentację samorządu.
 5. Samorząd wychowanków:
  1. opracowuje plan działań na dany rok szkolny,
  2. wspomaga przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
 6. Opiekun samorządu:
  1. koordynuje pracę samorządu;
  2. doradza i udziela pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału wychowawców i dyrektora,
  3. zapewnia, z upoważnienia dyrektora placówki, niezbędne warunki organizacyjne do samorządowej działalności młodzieży,
  4. czuwa nad zgodnym z prawem bursy działaniem samorządu,
  5. informuje o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących wychowanków,
  6. inspiruje wychowanków do samodzielnej działalności,
  7. po każdym semestrze przedstawia sprawozdanie z działalności samorządu na zebraniu Rady Pedagogicznej.
 7. Skład samorządu wychowanków może być w czasie kadencji zmieniony lub uzupełniony na zasadzie wyborów uzupełniających. Sytuacje takie mogą mieć miejsce w przypadku:
  1. rezygnacji z funkcji członka samorządu,
  2. odwołania z funkcji członka samorządu
  3. wygaśnięcia mandatu, gdy członek samorządu przestaje być mieszkańcem Bursy.
 8. Odwołanie z funkcji pełnionej w samorządzie wychowanków dokonuje samorząd na wniosek:
  1. Rady Pedagogicznej,
  2. opiekuna samorządu,
  3. dyrektora,
  4. członków samorządu, przy czym wniosek musi być poparty przez większość grupy przy obecności co najmniej 2/3 wychowanków.
 9. Odwołanie z funkcji przed upływem kadencji następuje, gdy członek samorządu:
  1. utraci zaufanie i moralne prawo reprezentowania wychowanków,
  2. wykroczy poza ogólnie przyjęte postawy i zachowania,
  3. złamie obowiązujące przepisy zawarte w Statucie i regulaminach bursy,
  4. nie wypełnia przydzielonych mu zadań i obowiązków.
 10. Opiekun samorządu może być odwołany na wniosek:
  1. dyrektora,
  2. Rady Pedagogicznej, samorządu.
   jeśli nie spełnia się w powierzonej roli, bądź ewidentnie narusza prawa wychowanków i zasady
   regulujące życie w bursie.
 11. Decyzje samorządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków organu.
 12. W sprawach spornych decyduje opiekun samorządu
 13. Ostateczną instancją rozstrzygającą spór jest Dyrektor bursy. Odwołanie od decyzji opiekuna samorządu następuje do 14 dni.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW
Samorząd wychowanków ma prawo przedstawiać dyrektorowi bursy i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw bursy, w szczególności dotyczące realizacji praw i obowiązków wychowanka, a mianowicie:

 1. prawa do zapoznania się z Programem Wychowawczym, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny zachowania wychowanków,
 3. prawa do uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej (w części dotyczącej spraw samorządowych),
 4. prawa do redagowania gazety bursy.

ROZDZIAŁ V

ZADANIA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

 1. Organizacja życia w bursie, zgodnie z potrzebami wychowanków, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
  i zaspokajania własnych zainteresowań.
 2. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi bursy.
 3. Udział w ustalaniu i zmienianiu przepisów wewnętrznych regulujących zasady współżycia.
 4. Opiniowanie w sprawach:
  1. kar i nagród regulaminowych dla wychowanków,
  2. skreśleń z listy wychowanków za rażące naruszanie regulaminu.

ROZDZIAŁ VI

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

 1. Zebrania samorządu wychowanków odbywają się raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb, na wniosek członków, opiekuna samorządu lub dyrektora.
 2. Decyzje, opinie, wnioski, w zależności od zakresu merytorycznego, podejmowane w czasie zebrań są przedstawiane wychowankom bursy na apelach, zebraniach grupowych, tablicach ogłoszeń.
 3. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący samorządu dwa razy w roku (po każdym semestrze) przedstawiają samorządowi wychowanków sprawozdanie z działalności.

ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

 1. Obrady samorządu są protokołowane.
 2. Do 15 października każdego roku Samorząd Wychowanków opracowuje plan działań, które zamierza zrealizować w czasie roku szkolnego, a następnie przedstawia go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
 3. Wnioski i opinie redagowane przez samorząd zawarte są w protokołach z zebrań samorządu wychowanków.

ROZDZIAŁ VIII

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW Z ORGANAMI BURSY

Samorząd Wychowanków współpracuje z Dyrektorem Bursy i Radą Pedagogiczną poprzez udział we wspólnych zebraniach zwoływanych w zależności od potrzeb.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Samorząd Wychowanków – po opracowaniu niniejszego Regulaminu działalności Samorządu Wychowanków – przedkłada go do zatwierdzenia w drodze uchwały stanowiącej Rady Pedagogicznej.
 2. Nowelizacje regulaminu samorządu wychowanków wprowadza się w drodze uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej.
 3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.
 4. Po każdorazowej nowelizacji Regulaminu działalności Samorządu Wychowanków opracowuje się jego tekst jednolity.