Regulamin rekrutacji 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu na rok szkolny 2016/2017

§1

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 2. Wniosek ma zawierać:
  1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
  4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
  a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
  5) oświadczenie o odległości położenia szkoły do której kandydat będzie uczęszczał od miejsca zamieszkania.
 3. Wzory podań/deklaracji stanowią załączniki do regulaminu.

§2

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w następujących terminach:
  1) od 11 kwietnia 2016r. do 10 czerwca 2016r. rekwalifikacja – składanie deklaracji kontynuowania nauki i zamieszkania w Bursie na rok szkolny 2016/2017 przez obecnych wychowanków Bursy (zał. 1 i 2),
  2) 13 czerwca 2016r. – podanie do wiadomości o ilości wolnych miejsc w Bursie,
  3) od 13 czerwca 2016r. do 1 lipca 2016r. – składanie podań do Bursy przez kandydatów (zał. 3 i 4),
  4) od 1 lipca 2016r. do 12 lipca 2016r. do godz. 12.00 – składanie oświadczeń o przyjęciu do szkoły na rok szkolny 2016/2017,
  5) 13 lipca 2016r. o godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru do Bursy na rok szkolny 2016/2017 poprzez wywieszenie listy na drzwiach do placówki (ostatnie kondygnacja budynku) oraz podanie ilości wolnych miejsc,
  6) od 17 sierpnia 2016r do 30 sierpnia 2016r do godz. 12.00 – okres składania podań w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc),
  7) 30 sierpnia 2016r do godz. 15.00 – ogłoszenie wyników naboru do Bursy w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Ilość przyznawanych miejsc w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego uzależniona jest od wielkości bazy lokalowej, którą w danej chwili dysponuje Bursa.

§3
W przypadku kandydata niepełnoletniego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wynikające z Ustawy o systemie oświaty:
  1) wielodzietność rodziny kandydata, potwierdzona oświadczeniem (dzieci
  w wieku do 18 lat lub do 25 roku życia kontynuujące naukę – 10 punktów),
  2) niepełnosprawność kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia o niepełnosprawności (10 punktów),
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia o niepełnosprawności (10 punktów),
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, potwierdzona kopiami orzeczeń o niepełnosprawności (10 punktów),
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia o niepełnosprawności (10punktów),
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, potwierdzone oświadczeniem rodzica (10 punktów),
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą, potwierdzone oświadczeniem rodzica (10 punktów).
 2. Kryteria wewnętrzne Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu:
  1) odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły (mierzona w linii drogowej na podstawie google.maps), do której będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017:
  – odległość 20 – 30 km – 1 punkt,
  – odległość 31 – 40 km – 2 punkty,
  – odległość 41 – 60 km – 4 punkty,
  – odległość 61 – 80 km – 6 punktów,
  – odległość 81 – 100 km – 8 punktów,
  – odległość powyżej 100 km – 10 punktów.
  2) Posiadanie rodzeństwa w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu – 1 punkt.
  3) Kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej w Nowym Targu i zamieszkanie w Bursie – 10 punktów.

§4
W przypadku kandydata pełnoletniego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wynikające z Ustawy o systemie oświaty:
  1) wielodzietność rodziny kandydata, potwierdzona oświadczeniem (dzieci
  w wieku do 18 lat lub do 25 roku życia kontynuujące naukę – 10 punktów),
  2) niepełnosprawność kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia
  o niepełnosprawności (10 punktów),
  3) niepełnosprawność dziecka kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia
  o niepełnosprawności (10 punktów),
  4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, potwierdzona kopiami orzeczeń o niepełnosprawności (10 punktów),
  5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, potwierdzone oświadczeniem kandydata (10 punktów).
 2. Kryteria wewnętrzne Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu:
  1) odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły (mierzona w linii drogowej na podstawie google.maps), do której będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017:
  – odległość 20 – 30 km – 1 punkt,
  – odległość 31 – 40 km – 2 punkty,
  – odległość 41 – 60 km – 4 punkty,
  – odległość 61 – 80 km – 6 punktów,
  – odległość 81 – 100 km – 8 punktów,
  – odległość powyżej 100 km – 10 punktów.
  2) Posiadanie rodzeństwa w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu – 1 punkt.
  3) Kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej w Nowym Targu i zamieszkanie w Bursie – 10 punktów.

§5

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym decydującym wskaźnikiem będzie:
  1) kontynuacja nauki i zamieszkania w placówce,
  2) deklaracja pobytu w bursie przez cały rok szkolny,
  3) odległość szkoły od miejsca zamieszkania,
  4) kolejność zgłoszeń.

§6

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych umieszczonych w kolejności alfabetycznej.
 2. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Bursy.
 3. W przypadku wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego istnieje możliwość ubiegania się o zamieszkanie w Bursie na zasadach określonych w §3 lub §4.
 4. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych do Bursy będą zniszczone.

§7

 1. Zasady procedury odwoławczej: (określone na podstawie art. 20 zc ust. 6 – 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Bursy.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor Bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego.