Rekrutacja do Bursy 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI

DO BURSY MŁODZIEŻOWEJ W  ZPSWO W NOWYM TARGU

Rekrutacja do Bursy 2020/2021

 

§1

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców / opiekunów  prawnych kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 2. Wniosek ma zawierać:
  a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  b) imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych kandydata,
  c) adres miejsca zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych  i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
  d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/ opiekunów prawnych kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,
  e) oświadczenie o odległości położenia szkoły do której kandydat będzie uczęszczał od miejsca zamieszkania.
 3. Wzory wniosków/deklaracji stanowią załączniki do regulaminu.

 

§2

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w następujących terminach:
  a) od 11 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. do godziny 12:00 – rekwalifikacja – składanie deklaracji kontynuowania nauki i zamieszkania w Bursie na rok szkolny 2020/2021 przez obecnych wychowanków Bursy,
  b) 8 czerwca 2020 r. – podanie do wiadomości o ilości wolnych miejsc w Bursie,
  c) od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. – składanie wniosków do Bursy przez kandydatów,
  d) od 10 lipca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. do godz. 10:00 – składanie oświadczeń o przyjęciu do szkoły na rok szkolny 2020/2021,
  e) 14 lipca 2020 r. o godz. 13:00 – ogłoszenie wyników naboru do Bursy na rok szkolny 2020/2021 poprzez wywieszenie listy na drzwiach do placówki oraz podanie ilości wolnych miejsc,
  f) od 14 lipca 2020 r. po godz. 13:00 do 25 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 – okres składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc),
  g) 27 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 – ogłoszenie wyników naboru do Bursy w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Ilość przyznawanych miejsc w Bursie Młodzieżowej w ZPSWO uzależniona jest od wielkości bazy lokalowej, którą w danej chwili dysponuje Bursa.

§3

W przypadku kandydata niepełnoletniego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy Prawo oświatowe:
  a) wielodzietność rodziny kandydata, potwierdzona oświadczeniem (dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 roku życia kontynuujące naukę – 10 punktów),
  b) niepełnosprawność kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia o niepełnosprawności (10 punktów),
  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia o niepełnosprawności (10 punktów),
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, potwierdzona kopiami orzeczeń o niepełnosprawności (10 punktów),
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia o niepełnosprawności (10 punktów),
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, potwierdzone oświadczeniem rodzica (10 punktów),
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą, potwierdzone oświadczeniem rodzica (10 punktów).
 2. Kryteria wewnętrzne Bursy Młodzieżowej w ZPSWO w Nowym Targu
  a) odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły (mierzona w linii drogowej na podstawie google maps), do której będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, potwierdzone oświadczeniem rodzica/ prawnego opiekuna kandydata o miejscu zamieszkania i odległości (do 60km – 8 punktów, powyżej 61km – 10 punktów).
  b) rodzeństwo kandydata aktualnie zamieszkuje w Bursie i będzie kontynuować zamieszkanie w Bursie po 1  września br., potwierdzone oświadczeniem rodzica/ prawnego opiekuna kandydata o posiadaniu rodzeństwa w Bursie (1 punkt).
  c) uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej na terenie powiatu nowotarskiego, potwierdzone zaświadczeniem o przyjęciu lub kontynuowania nauki wydanym przez szkołę (5 punktów).
  d) kandydat jest lub będzie uczniem klasy sportowej, potwierdzone zaświadczeniem przyjęcia lub kontynuowania nauki wydanym przez szkołę (5 punktów).
  e) kandydat ukończył klasę lub szkołę z wyróżnieniem, potwierdzone kserokopią świadectwa kandydata (5 punktów).

§4

W przypadku kandydata pełnoletniego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Ustawy Prawo oświatowe:
  a) wielodzietność rodziny kandydata, potwierdzona oświadczeniem (dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 roku życia kontynuujące naukę – 10 punktów),
  b) niepełnosprawność kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia o niepełnosprawności (10 punktów),
  c) niepełnosprawność dziecka kandydata, potwierdzona kopią orzeczenia o niepełnosprawności (10 punktów),
  d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, potwierdzona kopiami orzeczeń o niepełnosprawności (10 punktów),
  e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, potwierdzone oświadczeniem kandydata (10 punktów).
  Kryteria wewnętrzne Bursy Młodzieżowej w ZPSWO w Nowym Targu
  a) odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły (mierzona w linii drogowej na podstawie google maps), do której będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, potwierdzone oświadczeniem kandydata o miejscu zamieszkania i odległości (do 60km – 8 punktów, powyżej 61km – 10 punktów).
  b) rodzeństwo kandydata aktualnie zamieszkuje w Bursie i będzie kontynuować zamieszkanie w Bursie po 1września br., potwierdzone oświadczeniem kandydata o posiadaniu rodzeństwa w Bursie (1 punkt).
  c) uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej na terenie powiatu nowotarskiego, potwierdzone zaświadczeniem przyjęcia lub kontynuowania nauki wydane przez szkołę (5 punktów).
  d) kandydat jest lub będzie uczniem klasy sportowej, potwierdzone zaświadczeniem przyjęcia lub kontynuowania nauki wydanym przez szkołę (5 punktów).

e) kandydat ukończył klasę lub szkołę z wyróżnieniem, potwierdzone kserokopią świadectwa kandydata (5 punktów).

§5

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym decydującym wskaźnikiem będzie:
  a) kontynuacja nauki i zamieszkania w placówce,
  b) deklaracja pobytu w bursie przez cały rok szkolny,
  c) odległość szkoły od miejsca zamieszkania,
  d) kolejność zgłoszeń.

 

§6

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych umieszczonych w kolejności alfabetycznej.
 2. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Bursy.
 3. W przypadku wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego istnieje możliwość ubiegania się o zamieszkanie w Bursie na zasadach określonych w §3 lub §4.
 4. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych do Bursy będą zniszczone.

§7

 1. Zasady procedury odwoławczej: (na podstawie art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Bursy.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

Nowy Targ, dn. 27.03.2020 r.

 

Podania / rekrutacja 2020/21:

Zarządzenie Dyrektora
Zespołu Placówek Szklono – Wychowawczo Opiekuńczych
w Nowym Targu
Zarządzenie Nr 29 /2020