Anna Sęk

7 postów

Zmiana nazwy Bursy

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego od dnia 1 września 2020r. zmienia nazwę na:   Bursa Młodzieżowa w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu   Uchwała 13/19/20  Rady Pedagogicznej ZPSWO w Nowym Targu z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne 2020/2021

REGULAMIN REKRUTACJI DO BURSY MŁODZIEŻOWEJ W  ZPSWO NOWYM TARGU NA ROK SZKOLNY 2020/2021 § 1 Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców / opiekunów  prawnych kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.   Wniosek ma zawierać: a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL […]

koronawirus -zalecenia

Szanowni Rodzice/Opiekunowie wychowanków i uczniów ZPSWO   Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem przedstawiamy zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia: Jeśli dziecko ma łagodne objawy ze strony układu oddechowego ale nie podróżowało oraz nie miało kontaktu z osobami ze stref zakażenia w Europie i Chinach, ma stosować […]

Informacje o dniach wolnych w Bursie.

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych i weekendów wyjazdowych w Bursie.               Zgodnie z decyzją  Rady pedagogicznej z dn. 11 września 2019r  i Rozporządzeniem MEN z 11.08.2017r w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)   uprzejmie informujemy Państwa o następujących […]